Privacy verklaring

Privacy verklaring

Administratiekantoor Fontaine:
Administratiekantoor Fontaine is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Aalsmeer, aan de Oosteinderweg 420, 1432 BN Aalsmeer.

Klant
De klant is diegene met wie Administratiekantoor Fontaine een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers worden verwerkt. 

Persoonsgegevens

Administratiekantoor Fontaine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

* naam, voornaam, voorletters, geslacht
* adres en woonplaats
* e-mailadres en telefoonnummer
* geboortedata van de klant en diens gezin
* BSN nummer(s)
* inkomensgegevens en andere gegevens over de financiĆ«le of economische situatie van de klant. 

Voor het verzorgen van de belastingaangiften en toeslagen, (subsidie) aanvragen en de salarisadministratie is Administratiekantoor Fontaine vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Administratiekantoor Fontaine om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiĆ«le en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken
vormt de kern van de dienstverlening van Administratiekantoor Fontaine. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd. 

Bewaartermijn

Administratiekantoor Fontaine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd. Administratiekantoor Fontaine zal zich tenminste aan deze termijnen houden.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens:
Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben te maken met wetgeving ten aanzien van de bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons of de subverwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen. Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe gevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de klant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@fontaineadministratiekantoor.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Cookies en vergelijkbare technieken

Administratiekantoor Fontaine gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de veiligheidsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren beveiligingsmaatregelen. Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons info@fontaineadministratiekantoor.nl.

Datalekken
Klanten, medewerkers, subverwerkers en derden kunnen incidenten melden die mogelijk een datalek zijn via info@fontaineadministratiekantoor.nl.

Administratiekantoor Fontaine pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Administratiekantoor Fontaine te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Wijzigingen privacyverklaring

Administratiekantoor Fontaine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk deze daarom regelmatig op onze website voor een update van het privacybeleid.